Prepravný poriadok spoločnosti Cassovia Expres s.r.o.

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby

vypracovaný v súlade s § 4 zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č.124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, ďalej zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a ustanovení § 420a),§ 421a), § 427, § 760 až § 764 Občianskeho zákonníka i § 374 Obchodného zákonníka, vrátane Čl.3 písm. j), vrátane zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa ako i zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Čl.I

Úvodné ustanovenia
 1. Tento prepravný poriadok (ďalej len „PP“) upravuje prepravné podmienky spoločnosti Cassovia Expres s.r.o. so sídlom: Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO:46554874, IČ DPH:SK2023441893 v postavení dopravcu/ďalej ako „dopravca“/ potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe,
 2. PP nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu www.cassoviaexpres.sk, ako i v sídle spoločnosti a po jeho zverejnení je jeho obsah súčasťou každej zmluvy o preprave, upravujúci práva a povinnosti účastníkov,
 3. na účely tohto PP „Taxislužba“ je podnikanie, predmetom ktorého je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené.
 4. na účely tohto PP „Dopravca“ je prevádzkovateľ taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie (nám udelená 11.07.2013), ktorá nás oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb verejnosti na základe zmluvy o preprave osôb,
 5. na účely tohto PP „Prepravca“ je objednávateľ prepravy, to znamená cestujúci v osobnej doprave. Prepravcom je osoba, ktorá platí cenu za realizovanú prepravu dopravcovi,
 6. tento PP upravuje aj sadzby cestovného a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožín a živých spoločenských zvierat, ako aj podmienky dopravcu, za ktorých sa sadzby uplatňujú (ďalej len tarifné podmienky),
 7. PP obsahuje a bližšie špecifikuje podmienky prepravy ako aj práva a povinnosti dopravcu a cestujúceho, zodpovednosť pri preprave osôb medzi dopravcom a osobami zúčastnenými pri na preprave, tarifu a reklamačný poriadok. V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. – ochrana osobných údajov je dopravca povinný zachovať mlčanlivosť o zistených osobných údajoch cestujúceho a tieto nezverejňovať a nesprístupňovať tretím osobám s výnimkou ich použitia pri uplatnení si práv a nárokov voči cestujúcemu, o ktorých rozhoduje súd alebo iný orgán verejnej moci.

Čl.II

Zmluva o preprave osôb
 1. Prepravcovi, ktorý za určené cestovné použije dopravný prostriedok dopravcu, vzniká zmluvou o preprave osôb právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia uvedeného v zmluve,
 2. prepravná zmluva vzniká na základe konania prepravcu, ktorým dáva nepochybne najavo, že chce uzavrieť prepravnú zmluvu a to spravidla tým, že zaplatí dojednané cestovné, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie preprav
  • Cez on-line predajný systém umiestnený na stránke dopravcu www.cassoviaexpres.sk,
  • výnimočne prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, len v čase odchodu /bez garancie voľného miesta = rezerváciu miesta bez zaplatenia neumožňujeme/, za predpokladu voľného miesta vo vozidle a len v plnej sume tzn. zľavu na cestovné do 25 rokov pri aute nieje možné uplatniť
  • vo svojom sídle (Mlynská 27, Košice, Budova Gastrodomu, prízemie, hneď vedľa obchodu Fresh),
  • cez zmluvných partnerov dopravcu (cena nemusí byť identická s cenníkom dopravcu) – odporúčame klientom, aby si cestovné lístky zabezpečovali /kupovali/ v predstihu, keďže vozidlo taxislužby má obmedzený počet miest a môže sa stať, že pár dni pred odchodom bude žiadaný termín vypredaný,
 3. pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby,
 4. rozsah prepravnej povinnosti dopravcu: Dopravca má prepravnú povinnosť voči každému prepravcovi, ktorý sa chce prepraviť do miesta určenia, a zároveň ktorý je v mieste začatia prepravy v dojednanom čase pripravený nastúpiť do vozidla dopravcu. Pokiaľ prepravca mešká s nastúpením do vozidla oproti dopravcom stanovenému času odchodu, zaniká povinnosť dopravcu vykonať prepravu podľa zmluvy. Z dôvodu zrušenia prepravy pre omeškanie cestujúceho podľa predchádzajúcej vety, je dopravca oprávnený ponechať si už uhradené cestovné (resp. akúkoľvek jeho časť) a naložiť s ňou podľa vlastného uváženia,
 5. dopravca má prepravnú povinnosť voči cestujúcemu iba pokiaľ mu to umožňujú prepravné podmienky, najmä technický stav a obsaditeľnosť vozidla taxislužby podľa osvedčenia o evidencii, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť (okolnosti vis maior, príklad: nepriaznivé meteorologické podmienky). Prepravná povinnosť dopravcu taktiež neplatí, ak cestujúci nie je podľa PP spôsobilý na prepravu,
 6. v prípade nevykonania prepravy v dojednanom rozsahu, z dôvodov na strane dopravcu má cestujúci právo na náhradu škody v rozsahu maximálne v hodnote dojednaného cestovného. Nároku na náhradu škody z prepravy alebo v dôsledku jej nevykonania riadne a včas, z dôvodu na strane dopravcu, sa cestujúci vopred nevzdáva ale tento rozsah limituje na rozsah stanovený podľa predchádzajúcej vety,
 7. pokiaľ cestujúcemu mešká let (čím dochádza k posunutiu času príletu) a tak je ohrozené jeho včasné a riadne dostavenie sa do miesta na uskutočnenie prepravy, je povinný o tom bezodkladne informovať dopravcu (na čísle +421 915 115 555 ) vrátane oznámenia predpokladaného skutočného času príletu. Dopravca na základe oznámenia cestujúceho môže pozdržať uskutočnenie prepravy o dobu zodpovedajúcu oznámenému času príletu, maximálne však o 30 minút (platí len pre nástup na letisku v Budapešti pri mikrobusovej linke) alebo umožní cestujúcemu náhradnú prepravu nasledujúcim spojom, pokiaľ to umožňuje jeho obsaditeľnosť. Na zmenu prepravy podľa predchádzajúcej vety však cestujúci nemá právny nárok. V prípade ak cestujúci, ktorý ohlási meškanie nepríde na miesto výzdvihu do 30 min. po plánovanom odchode, tak vodič dopravcu je oprávnený opustiť výzdvižné miesto a začať prepravu aj bez cestujúceho,
 8. uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby. Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši privolaním Polície a je vymáhateľné súdnou cestou. Cestujúci je povinný zaplatiť dopravcovi zákonom určený úrok z omeškania.

Čl.III

Podmienky odstúpenia od zmluvy o preprave osôb
 1. Ak dopravca nemôže vykonať prepravu alebo ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok, je povinný upovedomiť o tom bez meškania objednávateľa. Ak objednávateľovi nevyhovujú dopravcom navrhnuté nové podmienky, je oprávnený od zmluvy odstúpiť. V tom prípade, dopravca vráti objednávateľovi plnú hodnotu cestovného lístka,
 2. dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia PP,
 3. po zakúpení cestovného lístka, vrátane cestovného za nepoužitý cestovný lístok /z akýchkoľvek dôvodov zo strany cestujúceho/ prislúcha cestujúcemu nárok na vrátenie cestovného ak:
  • cestovný lístok zruší viac ako 24 hodín pred začatím prepravy – z ceny lístka sa odpočíta 5 € poplatok/osoba/smer, ak sa jedná o storno aj spiatočnej cesty tak poplatok je 10 €/osoba,
  • cestovný lístok zruší menej ako 24 hodín pred začatím prepravy je storno poplatok vo výške 100 % cestovného, teda cestujúcemu dopravca nevráti žiadne cestovné vynaložené na kúpu lístka, t.j. nárok na vrátenie cestovného zaniká,
 4. v prípade potreby uskutočnenia storna, t.j. vrátenia cestovného v čase uzatvorenia predajne je potrebné zaslať žiadosť o storno emailom info(zavináč)cassoviaexpres.sk, keďže je dôležitý čas požiadania o storno pred uskutočnením prepravy, kvôli storno podmienkam (viď text vyššie),
 5. dopravca na požiadanie vydá späť cestujúcemu uhradené cestovné ponížené o storno poplatky. Tým nie je dotknuté právo dopravcu príslušnú sumu poukázať bezhotovostne na účet cestujúceho, pokiaľ sú dopravcovi známe k tomu potrebné skutočnosti,
 6. vrátenie finančných prostriedkov za stornovaný lístok zakúpený online sa realizuje prednostne vrátením späť na platobnú kartu, ktorou sa realizoval nákup. Pri lístkoch zakúpených na predajni je vrátenie realizované na bankový účet,
 7. lehota na vrátenie finančných prostriedkov zo stornovaných objednávok je 30 dní,
 8. dopravca môže upraviť sadzby storno poplatkov, ktoré zverejní na svojom predajnom mieste a na svojej internetovej stránke www.cassoviaexpres.sk,
 9. ochorenie cestujúceho nie je dôvodom pre nárok na vrátenie cestovného,
 10. zrušenie viac ako 24 hodín pred transferom je tiež možné aj bez storno poplatku a to ponechaním si plnej hodnoty lístka ako KREDIT na nasledujúci nákup, 
 11. v prípade potreby uskutočniť zmenu dátumu odchodu je možné túto zmenu uskutočniť za predpokladu, že je viac ako 24 hodín pred odchodom spoja, bez poplatku, a to písomnou formou, 
 12. v prípade potreby uskutočniť zmenu dátumu odchodu individuálneho transferu ( = prenájom celého vozidla) je možné túto zmenu uskutočniť min. 24 hodín pred plánovaným odchodom vozidla, resp. pred plánovaným odchodom vodiča na miesto výzdvihu, za poplatok 5 €/vozidlo/jedna cesta, v prípade storna individuálnej objednávky viac ako 24 hodín pred plánovaným odchodom vozidla je dopravca oprávnený účtovať 10 % storno poplatok z ceny objednávky, ak objednávateľ individuálnej objednávky požaduje storno menej ako 24 hodín pred plánovaným odchodom vozidla, objednávka je plne nerefundovateľná, teda vyžaduje sa 100 % storno poplatok z ceny objednávky,
 13. cestujúci je povinný pred nástupom na prepravu sa poistiť a bez poistenia nemôže na prepravu nastúpiť. V prípade, že nastúpi bez poistenia, zrieka sa nároku na vzniknuté škody spôsobené mu dopravcom, resp. za ktoré nesie zodpovednosť dopravca, ktoré prevyšujú hodnotu uhradeného cestovného. Odporúčame klientom cestovné poistenie s poistením storna objednanej služby, ktoré je možné si zakúpiť aj v našej predajni v Košiciach,
 14. vzájomné pohľadávky dopravcu a cestujúceho vyplývajúce zo zmluvy o preprave nie je možné postúpiť tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že jednostranne je možné započítať vzájomné pohľadávky bez obmedzenia,
 15. vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak:
  • to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
  • cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí (aj elektronickú cigaretu), konzumuje jedlo, nápoje, omamné látky alebo kŕmi prepravované zviera, alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla,  bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy, obmedzuje vodiča i spolucestujúcich svojím nevhodným alebo vulgárnym správaním, zápachom či stavom po požití alkoholických či omamných látok, alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich,
  • cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť, správanie alebo obmedzovanie cestujúcich (napr. zápach) nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore,
 16. ak vodič vozidla taxislužby odmietne prepraviť cestujúceho z dôvodu odrážky c), je povinný ohlásiť to dispečingu so snahou zabezpečiť pristavenie najbližšie voľného a vhodného vozidla taxislužby. V tomto prípade dopravca nenesie zodpovednosť za odmietnutého cestujúceho a nevracia zaplatené cestovné,
 17. cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

Čl.IV

Obchodné podmienky predaja cestovných lístkov prostredníctvom internetu
 1. Tieto obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpeného cestovného lístka na strane jednej a prevádzkovateľom, spoločnosťou Cassovia Expres s.r.o. na strane druhej,
 2. dopravca Cassovia Expres, s.r.o. predáva cestovné lístky prostredníctvom vlastného predajného systému na svojej webovej stránke. Hlavným cieľom internetového predaja lístkov je uľahčiť všetkým záujemcom získavanie informácií o voľných miestach, termínoch, časoch odchodov a predovšetkým realizácia priameho predaja lístkov, bez nutnosti ďalšej komunikácie, alebo osobného stretnutia. Naša spoločnosť ponúka predovšetkým transfery z Košíc na letisko v Budapešti, Krakowe, (Viedni). Cestu zo zahraničia na SR je možné objednať skrze našu cestovnú kanceláriu, prípadne cez sieť našich partnerských cestovných kancelárii (zoznam partnerov a miest, kde je možné osobne si zakúpiť cestovné lístky oznámime na požiadanie),
 3. majiteľ cestovného lístka je osoba, ktorá získala lístok priamo v sídle spoločnosti Cassovia Expres s.r.o., alebo jeho zakúpením cez internetový predaj spoločnosti. Predaj cestovného lístka tretím osobám neodporúčame z dôvodu, že pri takomto predaji je cestujúci nedostatočne informovaný od kupujúceho, kde presne je dohodnuté nástupné miesto. V prípade, ak kupujúci nie je cestujúci, dopravca nezodpovedá za nedostatočné informácie o nástupnom mieste, ktoré sa dostanú (nedostanú) ku cestujúcemu,
 4. objednávanie cestovných lístkov v internetovom obchode spoločnosti Cassovia Expres s.r.o. je podmienené registráciou užívateľa kde je nutné vyplniť všetky povinné polia formulára vrátane zadania platnej e-mailovej adresy pre komunikáciu medzi užívateľom a systémom. Objednávateľ, ktorý vykonáva objednávku vyplnením formulára, potvrdzuje, že sa zoznámil so “Zmluvnými podmienkami“ pre rezerváciu a predaj cestovných lístkov v internetovom obchode spoločnosti Cassovia Expres s.r.o. v plnom rozsahu a súhlasí s nimi,
 5. spoločnosť Cassovia Expres s.r.o. registruje a spracováva všetky osobné údaje majiteľa cestovného lístka, ktoré získala na základe nadobudnutého zmluvného vzťahu. Sú to predovšetkým meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt. Tieto údaje môžu byť použité zo strany Cassovia Expres s.r.o. na marketingové a reklamné účely. Zároveň sa spoločnosť Cassovia Expres s.r.o. zaväzuje, že chráni jej zverené osobné údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím tretími osobami,
 6. cestovné lístky, hlavne pri predaji cez internet sú dostupné klientovi v jeho zákazníckom účte na stránke www.cassoviaexpres.sk. Po prihlásení do systému (zákazníckeho účtu) si ich zákazník sám vytlačí. Po dohode je možné zaslanie cestovného lístku klientovi na jeho emailovú adresu, alebo za poplatok (5EUR) zaslanie lístkov aj kuriérskou službou. Po prípadnej dohode a dostatočnom preukázaní totožnosti, je možné dostať cestovný lístok priamo od vodiča pri nastupovaní do mikrobusu,
 7. k uzavretiu zmluvy o preprave osôb dôjde zásadne až zaplatením cestovného a vydaním cestovného lístka. Pri on-line kúpe CL je transakcia ukončená až potvrdzujúcim emailom,
 8. cestovný lístok je vystavený na meno a je neprenosný,
 9. pri kúpe CL kupujúci zadáva cestujúceho meno, priezvisko, kompletné tel. číslo /aj s predvoľbou/ mobilného telefónu, ktorý bude mať cestujúci pri sebe. Ďalej odporúčame uviesť aj číslo letu, prípadne z ktorého letiska cestujúci prilieta, let. spoločnosť. Tieto informácie môžu pomôcť v prípade meškania lietadla, aby dispečing dopravcu vedel operatívne riešiť vzniknuté situácie,
 10. cestujúci má okamihom zakúpenia CL rezervované miesto vo vozidle taxislužby. Konkrétne miesto vo vozidle určuje dopravca prostredníctvom vodiča taxislužby. Zakúpením lístka cestujúci nadobúda právo cestovať vozidlom taxislužby len na termín jazdy uvedený v CL. Pokiaľ ho však cestujúci neobsadí do odchodu spoja, môže byť obsadené iným záujemcom. Majiteľ cestovného lístka je oprávnený tento použiť na jednorazovú prepravu na zakúpený smer. Po dopravení na určené miesto platnosť cestovného lístka končí a nie je možné ho opätovne použiť. Majiteľ cestovného lístka je pri požiadaní povinný predložiť s cestovným lístkom aj preukaz totožnosti,
 11. majiteľ cestovného lístka je povinný si tento starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť, kde sa jej bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba. Cestovný lístok môže byť použitý len k účelom, ku ktorým je určený. Akékoľvek iné použitie je zakázané!,
 12. dojednané cestovné má cestujúci právo uhradiť:
  • v hotovosti, alebo kreditnou kartou do pokladne dopravcu v mieste jeho sídla, najneskôr je možné toto právo využiť 1 hodinu pred začatím prepravy, ak je vo vozidle taxislužby ešte voľné miesto, počas otváracích hodín predajného miesta,
  • cestovné musí byť uhradené (už pripísané na účet dopravcu) najneskôr do okamihu plánovaného začatia prepravy. V prípade, ak cestovné nie je pripísané na náš účet do času začatia prepravy, je vodič oprávnený pýtať cestovné v plnej výške. Po pripísaní peňazí na náš účet a po vyplnení storno formulára (na vyžiadanie) vrátime klientovi sumu, o ktorú zaplatil naviac,
  • kreditnou kartou cez platobnú bránu – on-line predaj cez našu webovú stránku https://cassoviaexpres.sk.

Čl.V

Plánované odchody a príchody Košice – Budapešť
Odchod z KošícPríchod do BudapeštiOdchod z Budapešti  Príchod do Košíc
01:0004:0009:30 *12:30
04:00 07:0013:30 *16:30
06:0009:00

15:30 *

18:30
09:0012:0018:30*21:30
12:0015:0021:30* 00:30
15:0018:0023:30 **02:30


Dopravca si vyhradzuje právo zrušiť plánovaný odchod, ak si cestujúci v predstihu nezakúpi cestovný lístok.

Doba trvania jednej cesty do/z Budapešti je max. 3 hodiny, vrátane prestávky počas jazdy v dĺžke cca 5-10 min.

* Mikrobus čaká na cestujúcich (pri odchode z letiska v Budapešti) max. 30 minút, len ak cestujúci oznámi dispečingu /+421 915 115 555/ svoje meškanie.

** The minibus waits for this route until 00:15 in case of delay, only in the case that the passenger has alerted the dispatcher (0915 115 555) that they are going to be late.

Vaše meškanie /ak o ňom vieme/ riešime nasledovne: V prípade ak klient nestíha rezervovaný mikrobus, je potrebné to nahlásiť na dispečing včas a Vašu rezerváciu presunieme ak je voľné miesto na nasledujúci spoj. Cassovia Expres s.r.o., nenesie žiadne následky za zmeškanie rezervovaného mikrobusového spojenia v prípade meškania lietadla. Úhradou cestovného lístka, berie klient túto skutočnosť na vedomie. Minimálny odporúčaný čas na prestup pred odletom sú 2 hodiny a po prílete je 1 hodina. V prípade kratšieho času je prestup na vlastnú zodpovednosť cestujúceho.

Čl.VI.

Dohodnuté nástupné a výstupné miesta transfer Košice – Budapešť


Odporúčame klientom dostaviť sa na nástupné miesta min. 10 min. pred plánovaným odchodom. 


Nástupné miesto v Košiciach:

Protifašistických bojovníkov 6, parkovisko McDonald´s (oproti OC AUPARK); pri mikrobusovej linke je možné nastúpiť na inej adrese v centre Košíc a okolitých sídlisk za príplatok

Nástupné miesto v Budapešti na letisku:

Vo vnútri v príletovej hale TERMINÁLU 2B pred supermarketom SPAR.  Vodič v červenej šiltovke  alebo červenom oblečení (tričko alebo bunda) Cassovia Expres vyzdvihne cestujúcich osobne. Prosíme cestujúcich, aby čakali na nástupnom mieste v predstihu. (V prípade príletu na Terminál 2A je potrebné prejsť na Terminál 2B cca 3 min). 

Výstupné miesto v Košiciach:

Protifašistických bojovníkov 6, parkovisko McDonald´s; pri mikrobusovej linke je možné vystúpiť na inej adrese v centre Košíc a okolitých sídlisk bez poplatku, alebo na inej adrese mimo Košíc za príplatok.

Výstupné miesto v Budapešti na letisku:

Priamo pred odletovou halou na 1. poschodí medzi terminálom 2A a 2B.


Čl.VII

Postavenie cestujúceho

Cestujúci má právo:

 1. na bezpečnú, pohodlnú a pokojnú prepravu, na ktorú má platný cestovný lístok,
 2. na prepravu batožiny, podľa obmedzení v tomto PP,
 3. žiadať od vodiča, aby naložil a po preprave vyložil cestovnú batožinu,
 4. žiadať pomoc pri nastupovaní a vystupovaní z vozidla, najmä ak ide o cestujúceho zdravotne ťažko postihnutého (v prípade cestujúceho s invalidným vozíkom je vodič povinný pomôcť cestujúcemu nastúpiť do vozidla a následne uložiť invalidný vozík do priestoru vozidla pre batožinu),
 5. požadovať informácie od osádky vozidla taxislužby týkajúce sa podmienok jeho prepravy,
 6. na vrátenie tej časti cestovného, na ktorej sa neuskutočnila preprava a to podľa ustanovenia tohto PP,
 7. na prepravu príručnej batožiny, cestovnej batožiny, prípadne extra batožiny a domácich zvierat tým istým vozidlom, len ak to umožňujú prepravné podmienky. O využití tohto práva, resp. o inom špecifickom spôsobe prepravy osoby a/alebo jej batožiny je cestujúci povinný dopravcu informovať (odkonzultovať) vopred, najneskôr pri objednávaní prepravy,
 8. vziať zo sebou ako batožinu živé spoločenské zviera, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené v tomto PP.

Cestujúci je povinný:

 1. dostaviť sa na miesto začatia prepravy včas pred odchodom vozidla,
 2. poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky vozidla, ktoré smerujú k zaisteniu bezpečnosti cestujúcich a plynulosti cestnej premávky,
 3. správať sa tak aby nenarúšal bezpečnú a pokojnú prepravu cestujúcich a neobťažoval cestujúcich a osádku,
 4. cestujúci berie na vedomie, že minimálny (odporúčaný) čas na prestup pred odletom sú 2 hodiny. V prípade kratšieho času je prestup na vlastnú zodpovednosť cestujúceho,
 5. z dôvodu platných cestných predpisov platných v EÚ o preprave detí a infantov v dopravnom prostriedku je nutné, aby deti mali autosedačky. Autosedačka musí byť pevne pripútaná k sedadlu minibusu. Infant nesmie cestovať na kolenách dospelej osoby, ale musí mať svoje vlastné miesto.
 6. vo vozidle taxislužby na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osobne nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla,
 7. na prednom sedadle vedľa vodiča je možné prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás ktorým je vybavené vozidlo, inak zodpovedá za škodu, ktorá tým dopravcovi vznikne.

Cestujúcemu počas prepravy nie je dovolené:

 1. prihovárať sa vodičovi spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť prepravy,
 2. pískať, spievať, hlučne sa správať, hrať na hudobnom nástroji a púšťať reprodukovanú hudbu a reč bez súhlasu dopravcu (resp. posádky vozidla dopravcu),
 3. otvárať dvere a okná, vykláňať sa a vyhadzovať z okna odpadky a predmety,
 4. fajčiť v priestore vozidla (aj elektronickú cigaretu),
 5. konzumovať nápoje, jesť (v priebehu cesty je plánovaná cca 10 min. prestávka, ktorá je aj na to určená),
 6. konzumovať alkoholické nápoje či iné návykové a psychotropné látky, 
 7. zdržiavať sa v priestore, ktorý je vyhradený pre vodiča a v priestore, ktorý je určený na vystupovanie a nastupovanie, ak to prekáža nerušenému vystupovaniu a nastupovaniu ostatných cestujúcich,
 8. nechať stáť, alebo kľačať deti na sedadlách, pokiaľ by mohli znečistiť sedadlá,
 9. vyhadzovať odpadky a iné veci z vozidla a nechať vyčnievať veci z vozidla,
 10. odkladať veci a zvieratá na sedadlo,
 11. svojvoľné nakladanie/vykladanie batožiny do kufra vozidla, svoju batožinu podá vodičovi, ktorý ju sám odloží do batožinového priestoru, 

Čl.VIII

Oprávnenia dopravcu voči cestujúcim
 1. Dopravca je oprávnený požadovať od cestujúcich úhradu cestovného za vykonanie prepravy v súlade s príslušnou tarifou a vo forme podľa tohto PP, 
 2. dopravca je pred začatím prepravy a počas nej oprávnený prostredníctvom vodiča alebo zamestnanca povereného organizáciou prepravy (ďalej len „dispečer“) dávať pokyny a príkazy cestujúcim na účel zaistenia ich bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorí sú povinní ich uposlúchnuť,
 3. dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča taxislužby alebo inej oprávnenej osoby dopravcu odmietnuť prepravu cestujúceho a vylúčiť cestujúceho z prepravy, ak:
  • cestujúci odmietne uhradiť požadované cestovné alebo sa pri kontrole cestovných lístkov nepreukáže platným cestovným lístkom. V prípade ak cestujúci pri nástupe tvrdí, že platil za cestovný lístok v predpredaji (on-line) ale nevie sa ním preukázať, je cestujúci povinný si zakúpiť cestovný lístok u vodiča a následne, keď preukáže, že skutočne mal zaplatený lístok, tak cestujúci má následne nárok na vrátenie peňazí po vyplnení STORNO FORMULÁRA, kde uvedie všetky potrebné údaje o účte, kde si praje poslať späť peniaze. Storno formulár je k dispozícii na vyžiadanie buď v sídle spoločnosti alebo prostredníctvom emailu info(zavináč)cassoviaexpres.sk,
  • správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť, život alebo zdravie vodiča alebo ostatných cestujúcich a ich majetok,
  • cestujúci znečisťuje alebo poškodzuje vozidlo dopravcu, alebo inak obťažuje cestujúcich a ich majetok
  • cestujúci má v úmysle prepraviť batožinu alebo zviera, ktorej preprava je podľa tohto PP vylúčená,
  • cestujúci vo vozidle fajčí (aj elektronickú cigaretu) alebo konzumuje alkoholické nápoje alebo existuje podozrenie, že cestujúci je pod vplyvom alkoholu, návykových alebo psychotropných látok,
  • cestujúci svojím hlasovým prejavom, pískaním, reprodukovaním hudby alebo iných zvukov alebo inými prejavmi (aj zápachom) pôsobí rušivo na vodiča alebo ostatných cestujúcich,
  • cestujúci akýmkoľvek iným spôsobom ohrozuje plynulosť alebo bezpečnosť dopravy, najmä vstupovaním do priestoru vodiča, nastupovaním alebo vystupovaním z vozidla mimo určenej zastávky alebo iným nevhodným konaním,
  • cestujúci napriek upozorneniu vodiča alebo inej oprávnenej osoby nerešpektuje akékoľvek ustanovenie tohto PP,
  • pre chorobu, užívanie návykových látok alebo z iných dôvodov môže byť cestujúcim a/alebo dopravcovi na ťarchu,
 4. v prípadoch podľa bodu 3. je dopravca oprávnený prerušiť vykonávanú prepravu až do okamihu opustenia vozidla cestujúcim, ktorého konanie oprávňuje dopravcu odmietnuť prepravu cestujúceho. Dopravca je v tomto prípade oprávnený vyložiť nežiaduceho prepravcu na najbližšom možnom mieste (vrátane benzínovej stanice, či odpočívadle). Vylúčený z prepravy nemá nárok na náhradu cestovného za nevykonanú časť prepravy ani na vrátenie zaplateného cestovného. Ostatným cestujúcim nevzniká nárok na zľavu z cestovného (v prípadoch podľa bodu 3.)
 5. dopravca je oprávnený odmietnuť prepravu cestujúceho, čakajúceho na prepravu na zastávke, aj v prípade, že povolená kapacita vozidla je už naplnená,
 6. dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča zadržať cestovnú batožinu, ktorá podlieha spoplatneniu až do času vyrovnania dlžného dovozného,
 7. dopravca je oprávnený vylúčiť cestujúceho z prepravy pri nedodržaní opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 (nenosením ochranného rúška počas celej doby jazdy vo vozidle). 

Čl.IX

Povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný najmä:

 1. prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku,
 2. zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na svojom webovom portáli www.cassoviaexpres.sk a na viditeľnom mieste v sídle spoločnosti,
 3. prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby vrátane platných príplatkov za nadrozmernosť alebo nadpočetnosť batožiny (viď Rozsah prepravy batožín) a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle taxislužby, to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy. V takýchto prípadoch vozidlo taxislužby nemusí byť vybavené taxametrom,
 4. starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny,
 5. označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom,
 6. zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel a o cestujúcich v rozsahu poskytovaných dopravných služieb,
 7. byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám. Vozidlo musí mať platné poistenie PZP a havarijné poistenie vozidla,
 8. mať vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom cestujúcemu preukaz vodiča,
 9. mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich,
 10. prevádzkovať taxislužbu s vozidlom, ktoré je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby, pričom toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho. Výnimku tvoria len prípady, kedy pre potreby cestovných agentúr (kancelárii) vykonáva dopravca zmluvnú prepravu klientov.

Čl.X

Rozsah prepravy batožiny
 1. Cestujúci má právo vziať si so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo hmotnosť možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle dopravcu,
 2. premiestnenie batožiny k vozidlu a od vozidla vykonáva cestujúci. Batožina nebude automaticky preložená do vozidla,
 3. batožina cestujúceho nesmie svojimi rozmermi a obsahom obťažovať a obmedzovať okolitých cestujúcich nad mieru primeranú pomerom. V opačnom prípade dopravca neumožní prepravu batožiny,
 4. batožinu ukladá vodič tak, aby neohrozovala bezpečnosť cestujúcich, výkon služby vodiča a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie a nepoškodila vozidlo. Cestujúci je povinný poskytnúť pri vykladaní a ukladaní svojej batožiny primeranú pomoc /ak vodič o ňu požiada/ a poslúchnuť pokyny vodiča,
 5. vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná alebo ako cestovná batožina, (mimo priestoru pre cestujúcich). Cestujúci má právo vziať so sebou ako príručnú batožinu veci alebo predmety, ktoré môže podľa potreby držať v ruke alebo na lone. Dohľad nad príručnou batožinou umiestnenou vo vozidle (v priestore cestujúcich) a tým zodpovednosť v prípade jej odcudzenia prislúcha v plnej miere cestujúcemu,
 6. cestujúci je povinný upozorniť vodiča na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu a ak vyžaduje aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe. Týka sa to aj pomôcok pre zdravotne postihnuté osoby a invalidné vozíky,
 7. cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, chybou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine, tzn. cestujúci má povinnosť dohliadnuť, aby sa jeho odovzdaná batožina naložila, a až následne zaujme vodičom stanovené miesto vo vozidle,
 8. ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný pri skončení prepravy hlásiť sa ihneď o jej vydanie,
 9. pri poškodení alebo zničení batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu za dovozné. Okrem toho je dopravca povinný znášať dovozné, ktoré cestujúci zaplatil v súvislosti s prepravou zničenej batožiny. Pri poškodení alebo čiastočnej strate batožiny dopravca uhrádza sumu, o ktorú bola batožina znehodnotená. Právo na náhradu škody musí cestujúci uplatniť písomne u dopravcu do 1 mesiaca od vydania batožiny cestujúcemu alebo ak k vydaniu batožiny nedošlo, do 1 mesiaca od prevzatia batožiny na prepravu, inak právo zanikne,
 10. zodpovednosť za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore nesie dopravca podľa predchádzajúcich odsekov, preto má aj právo označovať batožinu číselným označením, ktorého jeden diel obdrží cestujúci a pri vyberaní batožiny ho musí vrátiť vodičovi, resp. sa príslušným číslom preukázať pri preberaní batožiny. Dopravca zodpovedá za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore a za jej obsah do hodnoty 1200 €,
 11. vodič má právo požiadať od cestujúceho zaplatenie dovozného za batožinu prijatú na prepravu ihneď po jej prijatí. Výška dovozného je stanovená tarifou,
 12. cestujúcim sa nedovoľuje brať so sebou:
  • veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi a taktiež tarifou dopravcu,
  • nebezpečné veci /horľavé, výbušné, prchavé a pod/,
  • nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,
  • veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky, poškodiť alebo znečistiť vozidlo alebo cestujúcich,
  • veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,
  • batožiny, ktorých celková hmotnosť prevyšuje 50 kg a batožinu, ktorej hodnota presahuje 1200 €,
  • cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny, peniaze, elektroniku a osobné doklady.
 13. cestujúci môže prepraviť najviac 1 ks príručnej a 1 ks podpalubnej batožiny, 
 14. bezplatne prepravujeme 1 kus príručnej batožiny (max rozmery 15x25x35 cm) a 1 kus cestovnej podpalubnej batožiny do 25 kg (max rozmery 30x60x80 cm) v batožinovom priestore. Poplatok za každú ďalšiu nadpočetnú cestovnú batožinu je 20 €/ks. Batožinou sa rozumie kufor, cestovná taška, ostatné obaly spadajú pod nadrozmernú batožinu, 
 15. nadrozmerná batožina je batožina mimo max. stanovených rozmerov 30x60x80cm, max. povolená dĺžka nadrozmernej batožiny je 120cm (napr. golfová taška, krabica, zložený bicykel) príplatok za nadrozmernú batožinu je 40 €/ks
 16. nadpočetnú alebo nadrozmernú batožinu prepravíme len za predpokladu, že je v batožinovom priestore voľné miesto,
 17. prepravca si vyhradzuje právo vylúčiť z prepravy cestujúceho príp. jeho batožinu neštandardných rozmerov, ak sa nezmestí do obmedzeného batožinového priestoru,
 18. objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť dopravcovi – dispečingu aj prepravu nadrozmernej cestovnej batožiny, ako sú najmä barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu. Do batožinového priestoru možno uložiť detský kočík len vtedy, ak sa dá poskladať,
 19. batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne vodič vozidla taxislužby.,
 20. váha a miera batožiny je dopravcom zisťovaná podľa prevádzkových možností dopravcu odhadom, meraním a vážením. Ak nie je k dispozícii meradlo, rozhodujúci je odhad vodiča,
 21. preprava autobusových zásielok nie je povolená.

Čl.XI

Preprava zvierat
 1. Preprava živých spoločenských zvierat (psy a mačky) je dovolená len ak sú umiestnené výhradne v schránkach. Prioritne sú prepravované v batožinovom priestore,
 2. maximálny rozmer schránky pre zvieratá je v centimetroch 60x50x50,
 3. preprava zvierat v autobuse (vozidlo viac ako 8 miestne) nie je možná,
 4. živé spoločenské zviera, okrem psa a mačky, musí byť prepravované v obale. Dovozné stanovené v cenníku je bez ohľadu na to, či je prepravované zviera umiestnené v batožinovom priestore alebo v priestore pre cestujúcich.

Čl.XII

Postup pri nájdení zabudnutej príručnej batožiny a iných vecí
 1. Za zabudnuté veci počas prepravy dopravca nenesie zodpovednosť,
 2. pokiaľ vodič taxislužby po ukončení prepravy v cieľovej zastávke nájde vo vozidle zabudnutú vec, je povinný túto odovzdať zodpovednému pracovníkovi dopravcu, ktorý ju zaeviduje a uskladní. Za obsah nájdenej batožiny dopravca nezodpovedá,
 3. v prípade, že sa vlastník zabudnutej veci prihlási o jej vydanie do troch dní, táto sa mu vydá bez poplatku za uskladnenie. Po lehote troch dní má dopravca právo účtovať poplatok za uskladnenie a to 2 € za každý začatý deň,
 4. dopravca má právo žiadať od vlastníka zabudnutej veci, ktorý si ju žiada alebo osoby splnomocnenej k tomu jej majiteľom popis veci, prípadne jej obsahu a až po spoločnom preskúmaní veci alebo jej obsahu sa táto vydá vlastníkovi. Pri odovzdávaní nájdenej veci je vlastník povinný preukázať sa preukazom totožnosti, ktorého číslo dopravca spolu s adresou poznamená v príslušnej evidencii,
 5. pokiaľ dopravcovi je známa adresa vlastníka zabudnutej veci, upovedomí ho o nájdení zabudnutej veci vo vozidle taxislužby na jeho náklady, ktoré vlastník veci je povinný uhradiť pri jej prevzatí,
 6. ak si vlastník veci nevyzdvihne, odovzdá ich dopravca podľa §135 ods. 1 Občianskeho zákonníka príslušnému štátnemu orgánu, ktorým je miestne príslušný obvodný úrad v sídle kraja, v ktorom územnom obvode sa zabudnutá vec nachádza. Ak sa vlastník veci neprihlási u príslušného štátneho orgánu do jedného roka po tom, čo mu bola zabudnutá vec odovzdaná, pripadá nájdená vec do vlastníctva štátu.

Čl.XIII

Postup vodiča taxislužby, dispečera pri dopravnej nehode, požiari vozidla a náhleho ochorenia cestujúceho počas prepravy
 1. Pokiaľ dôjde k dopravnej nehode je vodič vozidla taxislužby povinný postarať sa (v medziach svojich schopností a možností) aby možné následky nehody boli obmedzené na čo najnižšiu mieru a nemohlo dôjsť k prípadnému ďalšiemu ohrozeniu osôb.
 2. Vodič je povinný najmä:
  • urobiť vhodné opatrenia k zaisteniu bezpečnosti cestnej premávky na mieste nehody,
  • poskytnúť podľa svojich možností prvú pomoc zraneným osobám a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,
  • informovať všetkých cestujúcich primeraným spôsobom a formou o vzniknutej situácii,
  • urobiť vhodné opatrenia k zaisteniu bezpečnosti a zdravia cestujúcich a ochrany ich batožiny,
  • ohlásiť dopravnú nehodu Policajnému zboru a zodpovednému pracovníkovi dopravcu,
 3. zodpovedný pracovník dopravcu sa bezodkladne postará o náhradnú prepravu cestujúcich ako aj ich batožín do cieľovej zastávky a urobí ďalšie opatrenia pre čo najrýchlejšie odstránenie následkov dopravnej nehody,
 4. v prípade úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho je vodič taxislužby povinný v medziach svojich schopností a možností poskytnúť prvú pomoc a dopraviť ho do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia na ošetrenie alebo privolať záchrannú zdravotnú službu. Zároveň dôvody prípadnej zmeny plánu cesty vodič taxislužby vysvetlí ostatným cestujúcim,
 5. pokiaľ dôjde počas prepravy vozidlom taxislužby k mimoriadnej udalosti pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich alebo vodiča (živelná pohroma) tak, že vozidlo nemôže pokračovať po bežnej trase, dopravca ich dopraví inou najbližšou trasou do ich cieľových zastávok, pokiaľ to prevádzkové pomery umožňujú. V prípade, že sa v preprave na bežnej trase v dôsledku mimoriadnej udalosti nedá pokračovať ani odklonením sa od trasy, cestujúci majú nárok na bezplatné vykonanie prepravy späť do východiskovej zastávky nástupného miesta,
 6. v prípade vzniku mimoriadnej udalosti z dôvodu vyššej moci (napr. aj pokazenie sa vozidla) dopravca je povinný bezodkladne zabezpečiť náhradnú dopravu. V takýchto prípadoch (dopravca nevie ovplyvniť = vyššia moc) dopravca neposkytuje zľavu na cestovnom a nenesie zodpovednosť za prípadné zmeškanie následných spojení.

Čl.XIV

TARIFA
 1. Cena jednosmerného lístka na pravidelnej linke  Košice – Budapešť je 49€/osoba,
 2. cena spiatočného lístka je zľavnená na 90€/osoba, ceny sú rovnaké bez ohľadu na vek cestujúceho,  
 3. dieťa platí za lístok rovnako ako dospelá osoba, musí sedieť samostatne, detskú autosedačku zabezpečujeme bezplatne, je nutné uviesť potrebu detskej autosedačky (podsedák, autosedačka, vajíčko) v objednávke,
 4. dopravca pre zatraktívnenie svojej ponuky si vyhradzuje právo ponúkať akciové (zľavnené) lístky. Cestovné lístky kúpené cez sieť províznych predajcov sa neodlišujú od ponuky zverejnenej priamo na stránke dopravcu, 
 5. v prípade, ak klient chce cestovať sám, prípadne spolu ako skupina je možné si objednať  individuálny transfer, tzn. nástupné miesto a čas nástupu  si klient zvolí sám. Cena individuálneho transferu /do 7 cestujúcich/ Košice-Budapešť je 270€/mikrobus, Košice-Krakow je 300€/mikrobus, Košice – Viedeň je 390€/mikrobus, ak nie je osobitne dohodnuté inak,
 6. príplatok za adresu výstupu: (východzie miesto výstupu v Košiciach je parkovisko McDonalds, Protifašistických bojovníkov 6),  centrum mesta Košice a priľahlé sídliská 5€, vzdialenejšie mestské časti od €10,
 7. príplatok za adresu nástupu: (východzie miesto nástupu je parkovisko McDonalds, Protifašistických bojovníkov 6), v rámci centra Košíc a priľahlých sídlisk za 5€, vyzdvihnutie cca 15 - 30 minút pred odchodom transferu, čas výzdvihu je oznámený dispečerom deň pred transferom prostredníctvom sms, 
 8. príplatok za batožinu:  bezplatne 1 kus príručnej batožiny (max rozmery 15x25x35 cm) a 1 kus cestovnej batožiny do 25 kg (max rozmery 30x60x80 cm); nadpočetnosť/extra batožina (kufor, cestovná taška) = 20€/ks; kočiar = 20€/ks; bicykel (poskladaný) = 40€/ks; nadrozmerná batožina max. dĺžka 120cm (napr. golfová taška, krabica) = 40 €/ks, prepravca si vyhradzuje právo vylúčiť z prepravy cestujúceho príp. jeho batožinu neštandardných rozmerov, ak sa nezmestí do obmedzeného batožinového priestoru,
 9. príplatok za zviera v klietke nezávisle od váhy = 20€/ks,  (max. rozmer klietky 60cm x 50 cm x 50cm), na autobusovej linke nie je možné zviera prepraviť,
 10. zmena objednaného transferu (dátum, čas)  viac ako 24 hodín pred uskutočnením transferu je bez poplatku; menej ako 24 hodín pred transferom zmenu nie je možné realizovať,
 11. cestujúci berie na vedomie pri nákupe lístka v zľavnenej tarife na autobusovú linku, že ak by chcel cestovať inou linkou, musí doplatiť rozdiel k štandardnej cene,
 12. stojné je 5 € za 10 minút naviac (pri pravidelnej linke), 30 €  za každú začatú hodinu (pri individuálnej preprave), cena je bez DPH 
 13. poplatok za znečistenie interiéru vozidla 40€,
 14. cena prenájmu vozidla taxislužby v rámci SR celkovo /tam aj späť/ do 200km je min. 100 €,
 15. aktuálny cenník iných destinácií je k nahliadnutiu v sídle dopravcu, prípadne konkrétnu cenovú ponuku žiadať na info(zavináč)cassoviaexpres.sk.

Čl.XV

Akciové lístky, špeciálne ponuky
 1. Akciové lístky, špeciálne ponuky využíva dopravca pre zatraktívnenie svojej obchodnej ponuky,
 2. špeciálne ponuky zvýhodňujú cestujúceho za nákup CL v stanovenom predstihu, zvýhodňujú predaj voľnej kapacity v stanovenej dobe pred odjazdom, zvýhodňujú skupiny, odmeňujú cestujúceho za vernosť,
 3. špeciálne ponuky môžu mať časovo ohraničenú platnosť,
 4. cestujúci berie na vedomie pri nákupe lístka v zľavnenej tarife, že pri zmene lístka na inú linku musí doplatiť rozdiel k štandardnej cene,
 5. platnosť a dobu trvania špeciálnych ponúk vyhlasuje dopravca. Cestujúci sú o platnosti informovaní na internetovej stránke www.cassoviaexpres.sk, prípadne v reklamných a propagačných materiáloch.

Čl.XVI

VERNOSTNÁ "VIP" KARTA
 1. Vernostná VIP karta slúži na zvýhodnenie cestovania. Predstavuje možnosť cestovať za zvýhodnenú cenu 10krát na trase Košice – Budapešť letisko (aj Budapešť letisko - Košice) mikrobusovou linkou, cena VIP karty je 400 €,
 2. VIP karta je časovo neobmedzená a je prenosná, tzn. aj keď je karta kúpená na konkrétne meno, transfery môžu využívať aj príbuzní či známi kupujúceho, 
 3. S VIP kartou platia upravené podmienky na zmenu dátumu a času transferu, resp. zrušenie transferu, kedy sa za daný úkon neúčtuje poplatok, ale zmenu alebo strorno je, rovnako ako pri bežnom lístku, nutné urobiť viac ako 24 hodín pred uskutočnením transferu,
 4. Pri preprave živých spoločenských zvierat (pes, mačka, zajac, atď.) sa s VIP kartou neúčtuje zaň poplatok, avšak len za jeden kus živého spoločenského zvieraťa na daný transfer a max. rozmer klietke je 60cm x 50 cm x 50cm,
 5. Za jeden extra kus batožiny alebo za jednu nadrozmernú batožinu sa s VIP kartou neúčtuje poplatok,
 6. Dovezenie a vyzdvihnutie na adrese v rámci centra Košíc a okolitých sídlisk bez poplatku, vzdialenejšie adresy s doplatkom,
 7. Objednávka transferov prostredníctvom VIP karty prebieha nasledovne: klient kontaktuje spoločnosť Cassovia Expres s.r.o. buď telefonicky +421 915 115 555 alebo mailom info(zavináč)cassoviaexpres.sk, uvedie požadovaný dátum, čas, smer transferu, údaje cestujúceho (meno, telefón, prílet, prípadne adresu výstupu v Košiciach), číslo pridelenej VIP karty, 
 8. VIP kartu využíva dopravca pre zatraktívnenie svojej obchodnej ponuky, dopravca si vyhradzuje právo na zmenu tejto špeciálne ponuky, o ktorej bude klient informovaný na internetovej stránke www.cassoviaexpres.sk, prípadne v reklamných a propagačných materiáloch.


Čl.XVII

STORNO PODMIENKY
 1. Storno zakúpeného cestovného lístka je nutné nahlásiť písomnou formou (emailom, smskou), alebo osobne v čase otváracích hodín,
 2. Lístok je možné stornovať viac ako 24 hodín pred uskutočnením transferu za storno poplatok 5 €/osoba/jeden smer resp. 10 € spiatočný lístok.  Menej ako 24 hodín pred odchodom transferu je cestovný lístok plne nerefundovatelný (nestornovateľný),
 3. Storno podmienky začínajú platiť od momentu zakúpenia cestovného lístka, tzn. že kupujúci je povinný si správnosť cestovného lístka skontrolovať pri prebratí, lebo na následnú reklamáciu údajov nebudeme brať zreteľ,
 4. Zrušenie viac ako 24 hodín pred transferom je tiež možné aj bez storno poplatku a to ponechaním si plnej hodnoty lístka ako KREDIT na nasledujúci nákup, kredit je časovo neobmedzený,
 5. v prípade storna individuálneho transferu viac ako 24 hodín pred plánovaným odchodom vozidla je dopravca oprávnený účtovať 10 % storno poplatok z ceny objednávky, prípadne je dovolené  ponechať si plnú smu ako kredit na ďalší nákup; ak objednávateľ individuálnej objednávky požaduje storno menej ako 24 hodín pred plánovaným odchodom vozidla, objednávka je plne nerefundovateľná, teda vyžaduje sa 100 % storno poplatok z ceny objednávky, 
 6. Vrátenie finančných prostriedkov za stornovaný lístok zakúpený online sa realizuje prednostne vrátením späť na platobnú kartu, ktorou sa realizoval nákup. Pri lístkoch zakúpených na predajni je vrátenie realizované na bankový účet. 
 7. Lehota na vrátenie finančných prostriedkov zo stornovaných objednávok je 30 dní.

Čl.XVIII

Zodpovednosť
 1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
 2. nároky pre nedostatok poskytovaných služieb sú uvedené v tomto prepravnom poriadku dopravcu,
 3. uplatnený nárok nemôže reklamujúci meniť bez súhlasu dopravcu,
 4. v prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:
  • náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,
  • náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby,
  • svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Čl.XIX

REKLAMAČNÝ PORIADOK
 1. Všeobecné ustanovenia:

Tento Reklamačný poriadok upravuje všetky právne vzťahy vznikajúce medzi cestujúcim, resp. iným odberateľom poskytovaných služieb (ďalej len „reklamujúci) a spoločnosťou Cassovia Expres s.r.o. (ďalej len „dopravca“), na základe a v súvislostí s uplatňovaním reklamácií reklamujúcich voči dopravcovi, ktoré súvisia s kvalitou alebo správnosťou služieb, ktoré dopravca reklamujúcim poskytuje v rozsahu a kvalite garantovanom v zmluvách, prepravnom poriadku, alebo inými právnymi vzťahmi uzavretými medzi dopravcom a reklamujúcim, najmä postupy a lehoty vybavovania reklamácii, náležitosti reklamácie a všetky ostatné súvisiace právne vzťahy. Na účely tohto prepravného poriadku sa reklamáciou rozumie reklamujúcim uplatňované právo zo zodpovednosti za nedostatky služieb poskytovaných dopravcom v lehotách určených týmto Reklamačným poriadkom. Na účely tohto prepravného poriadku sa reklamujúcim rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má postavenie spotrebiteľa podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Postup pri uplatňovaní reklamácie: Reklamujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu počas pracovnej doby osobne v prevádzke dopravcu, kde bola služba poskytnutá, alebo ju môže zaslať poštou, prípadne elektronickou poštou na adresu sídla dopravcu. Adresa sídla dopravcu: Cassovia Expres s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovensko, e-mail: info(zavináč)cassoviaexpres.sk

 1. Reklamujúci je povinný uplatniť práva a nároky vyplývajúce z tohto prepravného poriadku spôsobom uvedeným v následnom bode bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy. Cestujúci má právo sa telefonicky alebo písomne informovať na priebeh vybavovania reklamácie,
 2. ak reklamujúci v lehote podľa predchádzajúceho bodu nevytkne dopravcovi túto zistenú skutočnosť, reklamujúcemu právo zo zodpovednosti za vady zaniká,
 3. reklamujúci je povinný dopravcovi poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti. Pokiaľ odmietne túto súčinnosť poskytnúť, dopravca nie je povinný vykonať ďalšie preverenie reklamácie a nie je povinný ďalej skúmať oprávnenosť reklamácie,
 4. pokiaľ nie je možné ihneď, v zložitom prípade najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie, dopravca je oprávnený v rámci svojej právomoci vykonať ďalšie preverenie reklamácie a odborne ju posúdiť, pričom celkové vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Čas potrebný na opravu, resp. doplnenie náležitosti reklamácie reklamujúcim sa nezapočítava do lehoty potrebnej na rozhodnutie o vybavení reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má reklamujúci rovnaké práva ako pri neodstrániteľnej vade, t.j. reklamujúci má právo od zmluvy odstúpiť,
 5. pri uplatnení reklamácie vydá dopravca reklamujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, dopravca doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie reklamujúcemu ihneď po prijatí reklamácie,
 6. dopravca o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomný doklad vydá dopravca reklamujúcemu aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie, resp. vyhovie len čiastočne. Dopravca nenesie zodpovednosť za to, že sa na reklamujúcim uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslaný písomný doklad doručiť,
 7. reklamáciu údajov na vydanom cestovnom lístku si reklamujúci môže uplatniť ihneď po vydaní cestovného lístka a následnom skontrolovaní lístka cestujúcim, t.j. po overení správnosti údajov na vydanom cestovnom lístku. Na neskoršiu reklamáciu údajov uvedených na cestovnom lístku dopravca nebude brať zreteľ.


 1. Náležitosti reklamácie:

Reklamujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne. Reklamujúci je povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať predložením právne relevantných dokladov (dôkazov), ktoré je reklamujúci povinný obstarať na vlastné náklady. Reklamujúci je ďalej povinný uviesť aj právo, ktoré týmto spôsobom voči dopravcovi uplatňuje, a ktoré nie je oprávnený neskôr meniť bez súhlasu dopravcu.

 1. Každá reklamácia musí obsahovať:
  1. Identifikačné údaje reklamujúceho, presnú poštovú adresu, na ktorú žiada zaslať vybavenie reklamácie, telefónne číslo, názov jeho peňažného ústavu s uvedením čísla účtu pre prípad, že mu bude vyplácaná finančná náhrada,
  2. predmet reklamácie,
  3. primerané zdôvodnenie a vymedzenie práva, ktoré týmto spôsobom voči dopravcovi uplatňuje,
  4. súpis dokladov priložených k reklamácii a fotokópie predmetných dokladov. Medzi dokladmi musí byť predložený doklad o poskytnutí služby (cestovný lístok, batožinový lístok, faktúra, pokladničný blok),
  5. dátum podania reklamácie,
  6. podpis a odtlačok pečiatky (ak zápis v registri takúto formu vyžaduje) reklamujúceho, tento údaj sa v prípade podania reklamácie elektronickou formou nevyžaduje. Ak reklamáciu, z ktorej by vyplynuli možné finančné náhrady podáva jedna osoba v mene viacerých je potrebné, aby sa k reklamácii doložilo splnomocnenie, v ktorom osoby oprávňujú reklamujúceho, aby konal v ich mene. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v predchádzajúcich bodoch, dopravca vyzve reklamujúceho, aby reklamáciu doplnil, resp. opravil v lehote nie kratšej ako 7 pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov. Pokým reklamujúci neodstráni nedostatky svojej reklamácie, dopravca nie je povinný sa jeho reklamáciou zaoberať a skúmať oprávnenosť reklamácie. Ak reklamujúci v lehote určenej dopravcom odstráni nedostatky svojej reklamácie, od tohto momentu začínajú plynúť lehoty uvedené vyššie. V prípade ak si reklamujúci nesplní povinnosť (náležitosti reklamácie), dopravca nie je povinný vykonať ďalšie preverenie reklamácie a nie je povinný ďalej skúmať oprávnenosť reklamácie.


 1. Neoprávnenosť, zamietnutie reklamácie

Neoprávnenou reklamáciou sa v zmysle tohto prepravného poriadku pri preprave rozumie reklamácia reklamujúceho, ktorý v čase udalosti:

 1. Porušil predpisy dopravcu alebo zákony SR, alebo cieľového štátu,
 2. bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,
 3. nedostatky dopravcom poskytovanej služby si zavinil sám,
 4. ohrozoval cestujúcich vo vozidle,
 5. fajčil, príp. pil alkoholické nápoje v priestore vozidla,
 6. poškodzoval vozidlo,
 7. prepravoval vo svojej batožine veci/zvieratá, ktoré sú zakázané alebo odmietol preskúmanie batožiny,
 8. prepravoval vo vozidle batožinu, na ktorej pre jej nespôsobilosť resp. osobitnú povahu vznikla škoda a reklamujúci na tieto skutočnosti dopredu neupozornil,
 9. bol pre akékoľvek opodstatnené dôvody vylúčený z prepravy,
 10. nerešpektoval pokyny oprávnenej osoby dopravcu.


 1. Dopravca má právo odmietnuť vybavenie reklamácie v prípade ak:
  1. Nebola podaná oprávnenou osobou,
  2. reklamácia nebola podaná v čase a v súlade s týmto prepravným poriadkom,
  3. vo veci bolo začaté súdne, resp. rozhodcovské konanie, alebo vo veci príslušným orgánom už bolo právoplatne rozhodnuté,
  4. škoda vznikla následkom živelnej pohromy alebo mimoriadnej udalosti za ktorú dopravca nenesie zodpovednosť,
  5. nákup služby nebol preukázaný,
  6. reklamáciu na službu reklamujúci uplatňuje po uplynutí lehôt stanovených v tomto reklamačnom poriadku.


 1. Zamietnutie reklamácie oznámi dopravca reklamujúcemu písomne na adresu uvedenú v jeho písomnej reklamácii. V prípade nesúhlasu reklamujúceho s vybavením reklamácie má reklamujúci právo uplatniť svoje požiadavky na príslušnom súde.

l.XX

Mimoriadna udalosť

Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len „Mimoriadna udalosť“) pri výkone osobnej dopravy – taxislužby sa považuje:

Pri Mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxi povinný predovšetkým: bezodkladne zastaviť vozidlo, urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného Mimoriadnou udalosťou, poskytnúť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc, urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie, informovať o tejto skutočnosti dopravcu. Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:

 1. ohlásiť bezodkladne Mimoriadnu udalosť policajnému orgánu,
 2. zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia Mimoriadnej udalosti,
 3. zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po privolaní pomoci, alebo po ohlásení Mimoriadnej udalosti,
 4. informovať o tejto skutočnosti dopravcu.


Čl.XXI

Záverečné ustanovenia


 1. Tento PP je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku,
 2. cestujúci, uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku,
 3. ostatné právne vzťahy medzi dopravcom a reklamujúcim, výslovne neupravené týmto reklamačným poriadkom, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR. V prípade sporov /rozdielov v interpretovaní/, je smerodajná slovenská verzia tohto prepravného poriadku. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri vybavovaní a uplatňovaní reklamácie, budú riešené v prvom rade mimosúdnou cestou. Ak napriek tomu nedôjde k dohode, platí, že v prípade sporu je pre jeho rozhodnutie príslušný obchodný súd v sídle dopravcu,
 4. dopravca je oprávnený z dôvodu zmien vo svojej obchodnej politike alebo zmien právnych predpisov alebo vývoja právneho alebo podnikateľského prostredia meniť alebo dopĺňať tento reklamačný poriadok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Dopravca zverejní PP na webovej stránke www.cassoviaexpres.sk a v priestoroch sídla spoločnosti (dopravno-informačnej kancelárii), ktorá je prístupná verejnosti,
 5. pôsobnosť tohto Prepravného poriadku alebo jeho časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou cestujúceho a dopravcu,
 6. tento PP bol schválený konateľom spoločnosti dňa 27.02.2015 a je účinný od 01.03.2015,
 7. tento PP bol zverejnený dňa 01.03.2015
 8. tento PP bol aktualizovaný dňa 26.6.2024